Daily Archives: 29/05/2020

TIP #27: Kiểm tra tốc độ mạng Server

Để kiểm tra tốc độ mạng server Linux bằng command line bạn có thể dùng command của speedtest. Cách làm như sau: Cài đặt Ubuntu/Debian sudo apt-get install gnupg1 apt-transport-https dirmngr export INSTALL_KEY=379CE192D401AB61 # Ubuntu versions supported: xenial, bionic # Debian versions supported: jessie, stretch, buster export DEB_DISTRO=$(lsb_release -sc) sudo apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv-keys…