Tips

TIP #22: XỬ LÝ TÌNH TRẠNG FULL INODE

Posted on

Thông thường khi hệ thống bị lỗi Full inode, chúng ta thường sử dụng lệnh find và kết hợp với wc để đếm số lượng file của các thư mục, lấy ra danh sách thư mục chưa nhiều file nhất và tìm phương án giải quyết. Tuy nhiên, với du phiên bản từ 8.22 trở […]

Tips

TIP #20: Ứng dụng lệnh time & lệnh timeout

Posted on

1. Lệnh time Được sử dụng để thực thi một lệnh và thống kê thời gian xử lý của lệnh, bao gồm: real: Tổng thời gian lệnh thực thi. user: Thời gian CPU đã dùng trong user space. system: Thời gian CPU đã dùng trong kernel space. Ví dụ: Tổng thời gian thực hiện lệnh […]

Nhật ký Sysadmin

Truy tìm nguyên nhân lỗi “Error establishing a database connection” của WordPress

Posted on

Website đang chạy bình thường, bỗng nhiên xuất hiện lỗi “Error establishing a database connection”, lỗi này cho thấy WordPress không thể kết nối được Database, trong nhiều trường hợp, chỉ cần restart lại service MySQL sẽ hoạt động lại bình thường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi này, hôm nay mình chia sẻ […]