Tips

TIP #28: KIỂM TRA TABLE DÙNG MyISAM HAY InnoDB

Posted on

Việc xác định Engine của một table sẽ rất cần thiết trong nhiều trường hợp, đặc biệt là các trường hợp liên quan đến tối ưu hóa (optimize) database. MyISAM sử dụng cơ chế table level locking. Khi có thao tác insert/update/delete record thì toàn bộ table chứa record sẽ bị lock. Cơ chế này […]

Tips

TIP 14#: Áp dụng watch để theo dõi MySQL Query

Posted on

Hôm nay trong Room chat Telegram của nhóm có 1 bạn bị tình trạng process MySQL chiếm 100% nhưng chưa biết phân tích từ đâu. Mình có chỉ bạn ấy vào mysql console chạy lệnh “show full processlist” để xác định xem MySQL đang xử lý những query nào, tuy nhiên do lượng truy cập […]