Tips

TIP #1: Xử lý File/Output của command từng dòng trực tiếp trên shell

Trường hợp muốn xử lý từng dòng của file hoặc output trực tiếp trên command line mà không cần viết bash, các bác có thể làm như sau:

cat /etc/passwd | while read line; do user=$(echo $line | cut -d":" -f1); echo $user; done

Đoạn quan trọng là đoạn pipeline sau command sinh ra output kết hợp với “while read line”, mỗi dòng trong output sẽ được lưu lần lượt vào biến “$line”, dựa vào đó rồi xử lý theo ý mình.