Tips

TIP 14#: Áp dụng watch để theo dõi MySQL Query

Hôm nay trong Room chat Telegram của nhóm có 1 bạn bị tình trạng process MySQL chiếm 100% nhưng chưa biết phân tích từ đâu. Mình có chỉ bạn ấy vào mysql console chạy lệnh “show full processlist” để xác định xem MySQL đang xử lý những query nào, tuy nhiên do lượng truy cập ít nên thao tác ko đủ nhanh để bắt được query. Vậy bây giờ phải làm sao?

1. Chạy lệnh của MySQL mà không cần vào console: Bạn có thể chạy bằng cách sử dụng “mysql -e COMMAND”, trong trường hợp này:

$ mysql -e "show full processlist"

2. Kết hợp lệnh watch để lặp lại lệnh tự động mỗi 1s (TIP #13): Mở terminal mới chạy lệnh

$ watch -n 1 'mysql -e "show full processlist"'

3. Có thể mở browser hoặc dùng curl để request liên tục vào site mình và quan sát kết quả

Hãy tham gia vào Group Chat Telegram của nhóm để thảo luận và học hỏi cùng các thành viên khác: https://t.me/quantrilinux