TIP #4: Xác định tiến trình đang đọc/ghi ổ cứng nhiều nhất

03/03/2020
3 Lượt xem

Để xác định tiến trình (Process/Thread) đang đọc ghi ổ cứng nhiều nhất, sử dụng lệnh:

iotop

Kết qủa:
– TID: Process/Thread ID
– DISK READ: Tốc độ đọc ổ cứng
– DISK WRITE: Tốc độ ghi ổ cứng
– COMMAND: Lệnh sử dụng

Chia sẻ bài viết

Leave a comment

Your email address will not be published.