TIP #6: Xác định IP và ứng dụng ngốn nhiều băng thông nhất

03/03/2020
2 Lượt xem

Muốn xác định IP hoặc ứng dụng ngốn nhiều băng thông nhất, sử dụng lệnh

$ nethogs

Khi nethogs đang chạy, bấm:
– s: sắp xếp theo traffic gửi đi (SENT)
– r: sắp xếp theo traffic nhận vào (RECEIVE)

Chia sẻ bài viết

Leave a comment

Your email address will not be published.