Tips

TIP #8: Lấy thông tin dòng CPU và số lượng Core

Để lấy thông tin chi tiết về CPU, dùng lệnh:

$ cat /proc/cpuinfo

Kết quả:
– Để ý dòng Processor: số CPU của server sẽ bằng kết quả của ở dòng Processort + 1 (Trong hình Processor là 31 => Số CPU của server hiện tại là 32)
– Dòng CPU thể ở phần “Model Name”