Tips

TIP #9: Xác định Process của kết nối mạng đang được thiết lập

Để xác định process của kết nối mạng đang được thiết lập, sử dụng lệnh:

$ ss -p4n

Kết quả:
– pid: Process ID
– fd: File descriptor number
– Local Address:port: Địa chỉ IP:port trên máy của bạn.
– Peer Address:port: Địa chỉ mà process kết nối tới.