Tips

TIP #2: Xác định danh sách những Process ngốn nhiều RAM nhất

Khi máy chủ bị hết RAM, việc cần làm là xác định xem hết RAM do đâu, process nào cắn nhiều RAM nhất? Qua đó ta sẽ có hướng xử lý thích hợp.

Sử dụng lệnh:

ps aux --sort:rss

Để ý vào cột RSS, đó chính là lượng RAM mỗi process đang sử dụng tính theo KB được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Nhìn từ bên dưới nhìn lên để xem thằng nào dùng nhiều nhất.

Trường hợp muốn kết quả thống kê tính theo đơn vị MB, thay đổi lệnh như sau:

ps aux --sort:rss | awk 'NR>1 {$6=int($6/1024)"M";}{ print;}'